Beursspel

Algemene spelvoorwaarden van het 'RTL Z Beursspel'

Meisje die de algemene spelvoorwaarden doorleest

ALGEMEEN

 1. RTL Nederland B.V., een besloten vennootschap gevestigd te Hilversum en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Hilversum onder nummer 32105893 (“RTL”), organiseert samen met ING Bank N.V., een naamloze vennootschap gevestigd te Amsterdam en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 33031431 ("ING Bank"), het RTL Z Beursspel ("Beursspel"). ING Bank levert de handelsomgeving ten behoeve van het Beursspel. Door middel van deelname aan het Beursspel aanvaardt de deelnemer aan het Beursspel deze algemene spelvoorwaarden.
 2. ING Bank en RTL behouden zich het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van reden (de organisatie van) het Beursspel stop te zetten danwel te beëindigen.

DEELNAME EN DEELNEMERS

 1. Voor deelname door Deelnemers aan het Beursspel is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist, welke leeftijd dient te zijn bereikt op het moment van aanvaarding van deze algemene spelvoorwaarden.
 2. Deelname aan het Beursspel staat alleen open voor natuurlijke personen die in Nederland over een vaste woon- of verblijfplaats (waaronder niet wordt verstaan een postbus- of antwoordnummer) beschikken.
 3. Informatie over producten, diensten en acties verschaft in het kader van het Beursspel zijn alleen geldig binnen Nederland.
 4. ING Bank is gerechtigd een Deelnemer uit te sluiten van het Beursspel, indien de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd (geautomatiseerd of anderszins) of heeft proberen te plegen, zulks te bepalen door ING Bank. Over uitsluiting wordt door ING Bank niet gecorrespondeerd.
 5. Deelname aan het Beursspel is op ieder moment mogelijk via onder andere de website www.beursspel.nl ("Website"). Het is Deelnemers niet toegestaan om via geautomatiseerde systemen of computerscripts deel te nemen aan het Beursspel. ING Bank behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van reden het Beursspel te sluiten voor nieuwe deelnemers.

KOSTEN

 1. Aan deelname aan het Beursspel zijn geen aparte kosten verbonden.

PRIJZEN

 1. Hoofdprijs: Doe mee en win de dag van je leven! Helaas worden de exacte specificaties van de hoofdprijs zo snel mogelijk bekend gemaakt. De reden hiervoor is onzekerheid veroorzaakt door het COVID-19 virus.
  Weekwinnaarprijs: Het boek van Janneke Willemse – Blondjes Beleggen Beter

RENDEMENTSBEREKENING

 1. De waardes van portefeuilles worden vastgesteld door ING Bank op een niet-discriminatoire en objectieve wijze.

VERWIJZING NAAR PRODUCTEN

 1. Verwijzingen in het Beursspel naar producten en/of diensten van ING Bank en/of derde partijen dienen niet te worden gezien als enige impliciete of expliciete beleggingsaanbeveling en/of aanbod tot de koop en/of verkoop van een dergelijk product of afname van een dergelijke dienst. Resultaten behaald in het Beursspel zijn op geen enkele wijze een indicatie voor resultaten van daadwerkelijke beleggingen of voor de geschiktheid van de in het Beursspel beschikbare beleggingsproducten voor Deelnemers. Aan beleggingen zijn financiële risico’s verbonden.

INHOUD VAN HET SPEL EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. De informatie in het Beursspel is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend en er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De informatie in het Beursspel vormt op geen enkele wijze juridisch, beleggings- of enig ander advies. ING Bank, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs aanvaarden op enige wijze aansprakelijkheid voor de informatie of de aanbevelingen alsmede voor eventuele typografische onjuistheden of technische onnauwkeurigheden die in het Beursspel zijn vermeld.
 2. RTL en/of ING Bank zijn/is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit deelname aan het Beursspel, het gebruik van de website www.rtlzbeursspel.nl of het downloaden van componenten van (programmaonderdelen van) het Beursspel, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan het Beursspel.
 3. Bepaalde producten in het Beursspel refereren aan een aandelenindex als referentiewaarde ("Index"). De producten worden uitdrukkelijk niet gesponsord, onderschreven of gepromoot door de betreffende Index of de sponsor van de Index ("Index Sponsor"). De Index Sponsor heeft geen enkele verklaring afgelegd, belofte gedaan of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de mogelijk te behalen resultaten door het gebruik van de Index en/of het niveau waarop de Index staat op een bepaalde tijd op een bepaalde datum of anderszins. De Index Sponsor is niet aansprakelijk (hetzij door nalatigheid of anderszins) voor eventuele fouten in de berekening of publicatie van de Index en is niet verplicht om iemand op een eventuele fout daaromtrent te attenderen. De Index Sponsor heeft geen enkele verklaring afgelegd, belofte gedaan of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid of raadzaamheid van de aankoop of het aanvaarden van risico’s in verband met de betreffende producten. ING Bank N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van de Index Sponsor in verband met de berekening, aanpassing of de handhaving van de betreffende Index.
 4. De Deelnemer vrijwaart RTL en ING Bank van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de Deelnemer.

VERANDERINGEN ALGEMENE SPELVOORWAARDEN

 1. RTL en ING Bank behouden zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en/of correcties in het Beursspel en/of in deze voorwaarden aan te brengen, of de toegang tot het Beursspel te beëindigen op de wijze en op het moment dat RTL en/of ING Bank zulks wenselijk en/of noodzakelijk achtten. RTL en ING Bank adviseren daarom deze algemene spelvoorwaarden regelmatig en voorafgaand aan (iedere) deelname aan het Beursspel te bekijken.

PERSOONSGEGEVENS

 1. De Deelnemer erkent door deelname aan het Beursspel op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals nader uiteengezet onder de "Privacyverklaring". De Deelnemer gaat door deelname aan het Beursspel akkoord met dit privacybeleid.

CONTACT

 1. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland gericht worden:

  RTL Nederland B.V.
  Postbus 15016
  1200 TV Hilversum
  customercare@rtl.nl
  Telefoonnummer: 035-6718718
  KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)
  BTW-nummer: 32055892
  Voor meer informatie: www.rtl.nl

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we deze verwerken. Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over u vertelt of die we aan u kunnen koppelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw naam, (e-mail)adres, geboortedatum, rekeningnummer of IP-adres.

 1. ING Bank zal de persoonsgegevens die via het Beursspel worden verkregen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor zover noodzakelijk voor deelname aan het Beursspel. Indien u daar toestemming voor hebt gegeven gebruikt ING Bank deze persoonsgegevens ook voor marketingdoeleinden. U hebt altijd het recht de daarvoor gegeven toestemming in te trekken.
 2. ING Bank verzamelt de navolgende persoonsgegevens: email, geslacht, voornaam, achternaam, ip adres.
 3. ING Bank treft alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen. ING Bank hanteert een intern beleidskader en minimumstandaarden om uw gegevens te beschermen. De beleidsregels en standaarden worden regelmatig aangepast aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen op de markt. Meer specifiek en conform de geldende wet- en regelgeving nemen we gepaste technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures, IT-beveiliging enzovoort) zodat de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens en van de manier waarop deze worden verwerkt, is gewaarborgd. Bovendien zijn medewerkers van ING Bank verplicht tot vertrouwelijkheid en zij mogen uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken.
 4. ING Bank maakt bij het aanbieden van het Beursspel en de Website gebruik van "cookies". Cookies zijn files of stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de Deelnemer. Cookies of soortgelijke middelen worden gebruikt om tijdens het bezoek aan de Website en/of het Beursspel informatie te verzamelen, zoals de specifiek door de Deelnemer bezochte gedeelten van de Website en de diensten die door de Deelnemer via de Website en/of het Beursspel worden gebruikt. Het verzamelen van deze informatie vindt plaats om de Website en/of het Beursspel en de producten beter te kunnen afstemmen op de interesses en behoeften van de gebruiker. Cookies worden tevens gebruikt om toekomstige activiteiten van de Deelnemer op de Website en het Beursspel te versnellen. Indien gewenst kan de browser worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of om de Deelnemer te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde gedeelten van de Website en/of het Beursspel door de Deelnemer niet kunnen worden benaderd en/of gepersonaliseerde informatie niet kan worden ontvangen. Door deelname aan het Beursspel verklaart de Deelnemer op de hoogte te zijn van het gebruik van cookies en daarmee akkoord te gaan.
 5. Statistieken over de Website en het Beursspel kunnen worden gebruikt om een persoonlijke ervaring te creëren en om statistieken over het gebruik van de Website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren. Informatie over de computer van de Deelnemer, zoals het IP adres (een nummer dat aan een computer wordt toegekend wanneer de Deelnemer over het Internet surft), het type Internet-browser en het type operating system kunnen ook worden verzameld en aan de persoonlijke gegevens van de Deelnemer worden gekoppeld.
 6. U heeft het recht om de door ING Bank verwerkte persoonsgegevens in te zien. Als uw persoonsgegevens onjuist zijn, hebt u het recht ons te verzoeken deze te corrigeren.
 7. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen indien ING Bank uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of een wet van de Europese Unie of een lidstaat ING Bank verplicht om uw persoonsgegevens te wissen.
 8. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor deelname aan het Beursspel of, ingeval u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van e-mailberichten voor marketingdoeleinden, zolang de door u gegeven toestemming daarvoor niet is ingetrokken. Na afmelding zal ING Bank uw persoonsgegevens verwijderen.
 9. Heeft u een klacht over de manier waarop ING uw persoonsgegevens verwerkt, wilt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? Dit kan online via privacyloket@ing.nl. U kunt ook contact opnemen met ING Bank via het navolgende adres:

  ING Bank N.V.
  t.a.v. ING Sprinters
  Postbus 1800
  1000 BV, Amsterdam

  Dit laatste adres kunt u ook gebruiken indien u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene spelvoorwaarden.

 10. We doen er alles aan om uw gegevens te beschermen, maar er zijn ook dingen die u zelf kunt doen:
  - Installeer antivirussoftware, antispywaresoftware en een firewall en houd deze up-to -date;
  - Laat apparatuur of ‘tokens’ (zoals een betaalpas) nooit onbeheerd achter.
  - Houd uw wachtwoorden strikt vertrouwelijk en gebruik veilige wachtwoorden, dus geen voor de hand liggende combinaties van letters en cijfers.
  - Wees alert als u online bent en zorg dat u weet waaraan u ongebruikelijke activiteiten kunt herkennen. Voorbeeld zijn een nieuw webadres of phishingmails waarin u om persoonsgegevens wordt gevraagd.

HYPERLINKS

 1. Het Beursspel en de Website kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. ING bank heeft geen relatie met deze externe websites of haar beheerders. ING Bank is niet betrokken bij en heeft geen invloed op de informatie die op dergelijke externe website wordt weergegeven.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De Deelnemer mag het Beursspel en informatie op de Website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen. De Deelnemer mag geen afgeleide producten van het Beursspel en de Website ontwikkelen. Alle intellectuele eigendomsrechten en de rechten van de partijen die content leveren voor het Beursspel en de Website zijn expliciet voorbehouden.
 2. De content van het Beursspel bevat materiaal waarop copyrights, gedeponeerde merken en andere intellectuele rechten van kracht zijn. Hieronder vallen, zonder uitzondering of beperking, alle teksten inclusief user generated content, software, audio visuele opnamen en grafische elementen. De volledige contents van het Beursspel en de Website vallen onder copyright als een gemeenschappelijk werk onder de van kracht zijnde copyright wetten. ING Bank bezit het copyright op de selectie, coördinatie, organisatie en verbetering van deze content, alsmede de content die van origine toebehoord aan ING Bank. Derde-partij content leveranciers bezitten de copyrights over de content dat door hen is ingebracht in het Beursspel of de Website. Alle rechten voorbehouden. Het gebruik van onze gedeponeerde merken en diensten of namen als "metatags" op andere websites door Deelnemers is verboden. U mag onze content niet laden binnen een frame van een andere website of via "in-line links" zonder de specifieke toestemming van ING Bank.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle geschillen voortvloeiende uit en/of samenhangende met het gebruik en de inhoud van het Beursspel en/of de Website is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.